Nowy regulamin GLKS Głusk - sekcja piłki nożnej i tenisa stołowego dzieci i młodzieży.

Nowy regulamin GLKS Głusk - sekcja piłki nożnej i tenisa stołowego dzieci i młodzieży.

§ 1

Zasady ogólne

 

1.       Gminny Ludowy Klub Sportowy GŁUSK zwany dalej G.L.K.S. Głusk działa jako stowarzyszenie  w oparciu o własny statut. Jest członkiem Ludowych Zespołów Sportowych i Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Lubelskiego Związku Tenisa Stołowego Amatorów

2.       Celem działalności G.L.K.S. Głusk jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w dyscyplinie piłka nożna i temnis stołowy.

3.       Zawodnikiem  G.L.K.S. Głusk może  zostać  każde  dziecko,  które  pozytywnie  przeszło  rekrutację  sportową i dydaktyczną.

4.       Warunkiem gry  w G.L.K.S. Głusk jest brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz prawnych do udziału w zajęciach sportowych.

5.       Każdy zawodnik rozpoczyna zajęcia po zarejestrowaniu się na portalu www.sport.bm.pl

6.       Rejestracja na portalu www.sport.bm.pl jest jednoznaczna z przystąpieniem do członkostwa w Klubie

§ 2

Opłaty

 

1.       Pierwszy miesiąc treningów dla nowego zawodnika jest bezpłatny.

2.       Składka  na  cele  statutowe  Stowarzyszenia  wynosi  90  zł  miesięcznie.  Płatności  można  dokonywać  przez  portal  www.sport.bm.pl lub przelewem na konto nr: 65868900070000158620000010.

3.       W szczególnych przypadkach można płacić gotówką do trenera prowadzącego daną grupę,

·         O takim fakcie należy wysłać informację na adres e-mail glksglusk@o2.pl lub glksglusk@gmail.com

4.       Składka na cele statutowe jest stała i niezależna od ilości odbytych treningów w miesiącu. Przy usprawiedliwionej i zgłoszonej trenerowi nieobecności, dłuższej niż 3 tygodnie składka członkowska będzie pobierana w wysokości uzgodnionej z Zarządem G.L.K.S. Głusk.

5.       W przypadku rodzeństwa, składka na cele statutowe wynosi ponad 50% miesięcznej opłaty podstawowej i wynosi 40 zł

6.       Składka  na  cele  statutowe  Stowarzyszenia  na trzecie dziecko i każde następne wynosi 0 zł.

7.       G.L.K.S. Głusk nie zwraca pieniędzy za kilkudniowe nieobecności zawodnika na zajęciach.

8.       Miesiące wakacyjne w Klubie:

9.       Lipiec jest miesiącem wolnym od zajęć i składka za ten miesiąc nie jest pobierana. 

10.   Sierpień jest miesiącem wznowienia zajęć po przerwę wakacyjnej. Składka na cele statutowe za ten miesiąc jest pobierana i obowiązuje wszystkich zawodników, zapisanych do klubu, także jeśli nie uczestniczą w zajęciach. 

11.   Na prośbę rodziców i za zgodą trenera danej grupy Klub może zorganizować płatne zajęcia w lipcu.

 

§ 3

Prawa i obowiązki Klubu, Trenera

 

1.       Klub zobowiązuje się do zapewnienia bazy treningowej, sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry trenerskiej dla zawodników mieszczących się w możliwościach organizacyjnych klubu.

2.       Trenerzy prowadzą zajęcia w wyznaczonych miejscach i o określonych godzinach. 

3.       W  przypadku  nieobecności  trenera,  zapewnia  on  zastępstwo  lub  odwołuje  zajęcia  informując  rodziców/opiekunów z odpowiednim wyprzedzeniem.

4.       Trenerzy prowadzą zajęcia mając na uwadze dobro zawodnika, jego zrównoważony rozwój oraz dobrą atmosferę w zespole.

5.       Trener odpowiadający za rocznik podejmuję decyzję, w której grupie dany zawodnik będzie ćwiczył.

6.       Decyzją trenerów i Zarządu G.L.K.S. Głusk ,  zawodnik może zostać przeniesiony do zespołu starszego lub młodszego.

7.       Klub zastrzega sobie prawo do decydowania o ilości zawodników i grup trenujących w Klubie.

8.       Klub ubezpiecza wszystkich swoich członków od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 4

Prawa i obowiązki rodziców/ opiekunów zawodnika G.L.K.S. Głusk

 

1.       Każdy rodzic/ opiekun zobligowany jest do zapoznania się z regulaminem G.L.K.S. Głusk.

2.       Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów G.L.K.S. Głusk oznacza akceptację warunków zawartych w niniejszym regulaminie i stosowania się do jego ustaleń.

3.       Podczas treningów/ meczów, rodzice/ opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się treningi/ zawody.

4.       Rodzice/opiekunowie nie ingerują w zadania treningowe, składy drużyn ani decyzje trenera podejmowane na treningach jak i zawodach. 

5.       Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się akceptować decyzje Trenera i Zarządu dotyczące spraw sportowych między innymi: przynależności do danej grupy treningowej, ilości zajęć, czasu zajęć, , terminów zajęć, miejsca zajęć, systemu szkolenia obowiązującego w klubie, ilości zawodników w drużynie, powołań na zawody sportowe.

6.       Rodzice/  opiekunowie  zobowiązują  się  do  nie  podważania  autorytetu  trenera,  zarówno  w  obecności  swoich  dzieci/ podopiecznych, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się osobiście i indywidualnie do trenera lub członków Zarządu. 

7.       Wstęp na płytę boiska oraz do szatni mają tylko zawodnicy, trenerzy oraz inni pracownicy Klubu.

8.       Rodzice/ opiekunowie w czasie meczu, winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego, nie obrażać drużyny przeciwnej czy też innych kibiców.

9.       Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci na oraz z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

10.   Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek z góry tzn. do 14-go dnia każdego miesiąca. 

11.   W przypadku gdy zawodnik jest chory lub kontuzjowany, należy zgłosić trenerowi czas absencji w treningach i powiadomić Zarząd e-mailem na adres glksglusk@o2.pl lub glksglusk@gmail.com

12.   W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/ opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty  miesięcznej lub zmiany jej  wysokości (zniżka socjalna), po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem lub Zarządem G.L.K.S Głusk.

13.   W przypadku długotrwałego nie opłacania składek członkowskich Zarząd będzie wysyłał przypomnienia o konieczności uiszczenia zaległości. Jeżeli to nie przyniesie skutku zawodnik zostanie zawieszony w zajęciach a w ostateczności usunięty  z Klubu.

14.   Rodzice/  opiekunowie  zobowiązują  się  powiadomić  trenera  prowadzącego  drużynę  o  każdej  nieobecności  dziecka  na turnieju lub zawodach ligowych.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

1.       G.L.K.S Głusk zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.                        O wprowadzeniu  zmian Klub będzie informował rodziców/ opiekunów zawodników z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.       Nieprzestrzeganie  lub  rażące  naruszanie  któregokolwiek  z  punktów  regulaminu  może  być  podstawą  do  wydalenia z G.L.K.S Głusk.

3.       Wszystkie sprawy dotyczące zawodników, których nie określa niniejszy regulamin lub inne akty prawne klubu ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener drużyny lub Zarząd G.L.K.S Głusk.

4.       Organem odwoławczym w stosunku do decyzji trenera w odniesieniu do spraw sportowych jest Prezes klubu lub inny członek Zarządu.

5.       Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 r.

 

Zarząd G.L.K.S Głusk.